6 класс

Белорусская литература

Беларуская літаратура, 6 клас (01.05 – 30.05)

Урок 1

Алесь Жук. “Стары бабёр”

Заданні: прачытаць твор Алеся Жука “Стары бабёр”, падрыхтаваць пісьмова аповед пра старога бабра і яго вандроўку ў пошуках новага жытла

 

Урок 2

Янка Маўр. “Багіра”. Кампазіцыя літаратурнага твора

Заданні: прачытаць апавяданне Янкі Маўра “Багіра”. Падрыхтаваць пісьмова замалёўку на адну з тэм: “Лёс Багіры”, “Які жыццёвы ўрок атрымалі людзі ад Багіры?”

 

Урок 2

Янка Маўр. “Багіра”. Кампазіцыя літаратурнага твора

Заданні: прачытаць артыкул “Пра кампазіцыю”. Скласці пісьмова замалёўку пра свайго хатняга сябра (кошку, сабаку ці іншую жывёліну)

 

Урок 3

Якуб Колас. “Конь і сабака”

Заданні: вывучыць байку Якуба Коласа “Конь і сабака” на памяць

 

Урок 4

Алесь Звонак. “Гарбуз”. Байка як літаратурны жанр

Заданні: прачытаць артыкул “Пра байку”. Падрыхтаваць выразнае чытанне байкі Алеся Звонака “Гарбуз” і адказы на пытанні да твора

 

Урок 5

Уладзімір Корбан. “Малпін жарт”

Заданні: падрыхтаваць выразнае чытанне байкі Уладзіміра Корбана “Малпін жарт і адказы на пытанні да твора, намаляваць ілюстрацыю да байкі

 

Урок 6

Раіса Баравікова. “Гальштучнік”

Заданні: прачытаць твор Раісы Баравіковай  “Гальштучнік”. Падрыхтаваць падрабязны пераказ аднаго з найбольш значных эпізодаў (на выбар), пры жаданні намаляваць да яго ілюстрацыю

 

Урок 7

Раіса Баравікова. “Гальштучнік”

Заданні: падзяліць твор на часткі і падабраць да іх загалоўкі, падрыхтаваць пісьмова замалёўку на адну з тэм: “Таямніца дзіўнай птушкі”, Вандроўка доктара Савіча”

 

Урок 8

Паўтарэнне і абагульненне вывучанага за год

Беларуская літаратура, 6 клас (25.04 – 30.04)

Урок 1

Іван Пташнікаў. “Алені”

Заданні: даць разгорнуты адказ на пытанне “Чым так вабіла Ірку прырода?” (пісьмова ў сшытак па літаратуры)

 

Урок 2

Іван Пташнікаў. “Алені”

Заданні: падрыхтаваць пісьмова замалёўку на адну з тэм: “Ірка і яе алені”, “Ірчына пушча”, “Свет Ірчыных захапленняў” (у сшытак па літаратуры)

 

Выканаць наступны тэст пісьмова ў сшытак па літаратуры

Іван Пташнікаў "Алені". Тэст для 6 класа

Апавяданне “Алені” І.Пташнікава (тэматычны кантроль, 6 клас)

 

1.Пазнайце героя па апісанні:

а) Які з ___________ паляўнічы? У яго нават сабакі няма. Абы-якога ____________ не думаў карміць, а дзе дастанеш добрага? Хацеў прывезці з раёна, дык жа трэба было аддаць увесь стажок сена; _____________ ў Іркі быў ляснік, і жылі яны ў лесе. __________________ яшчэ вартаваў і карміў зімою ласёў і аленяў у запаведніку, які быў недалёка ад Бярэзаўца за Высокім Берагам.

 

б) ____________ уся сціснулася, прыпала аж да зямлі, пасля пабегла, нічога не бачачы. Ёй раптам успомнілася, як яны ў блакаду з бацькам беглі так з вёскі на пасеку, дзе былі бульбяныя ямы, а ўсюды рваліся міны; _____________ ж малая яшчэ, ёй толькі пайшоў дванаццаты, мала што яна рослая, падцягнулася за вайну, затое тонкая. І крычаць яна, мусіць, добра не ўмее – ціхенька і дзярката – і заўсёды тады папярхаецца, бо дзярэ ў горле.

 

в) Рыжы і злосны чалавек _______________________

 

г) Але за вату крычала _____________________: збіралася яшчэ на зіму “пацягнуць” фуфайку кортам, якога тата прывёз з раёна за воўчую скуру.

 

2.Пра які час сутак ідзе гаворка? Сонца вярнула на ____________, у небе застылі ружовыя хмары, і на пасеку з балота падзьмуў халадок. У тым баку, дзе вёска, здавалася, загарэўся лес.

 

3.Назавіце пару года, якую згадвае аўтар: _____________ у Бярэзаўцы мялела рака і рана жаўцелі бярозы – можа таму, што раслі на балоце, жаўцелі заўсёды знізу, паволі, не так, як вольхі, якія чакаюць першых маразоў, тады чарнеюць і асыпаюцца за адну ноч.

 

4.Вызначце, чым занята галоўная гераіня апавядання:

а) Яна рабіла па-свойму: скручвала з ваты, якую скубла са старой матчынай фуфайкі, кнот, падпальвала яго, пасля тушыла ў бліскучым жоўтым патроне ад нямецкай вінтоўкі. На крэмені чорны кнот загараўся ад першай іскры. _______________________________

 

б) Ірка ўмее збіраць _____________. Яны на пасецы растуць шышкамі, як бабок на балоце. Сашмаргнеш шышку – поўная жменя. А ля пнёў іх – як хто ўзяў ды рассыпаў з кошыка.

 

5.Назавіце прадстаўнікоў жывельнага свету:

а) ____________ Ірка не любіла: яны зладзеі і стракочуць без аддухі, лезуць усмоль на двор у карытца да парасяці.

 

б) З балота ад ракі прылятаюць вялізныя зялёныя ____________, лапочуць над верасам сваім доўгім бліскучым крыллем, але пчолы іх не баяцца;

 

в) Нехта пляскае там на ўвесь рот. Яны прыходзяць з пушчы аж сюды ў бабок, у самым куце яго ўжо даўно здрабяжылі. _________________________

 

г) За двума чырвонымі ад смалы карчамі мые лапамі вушы. Нацёршы вушы, ён пакруціў мордачкай і паскакаў на горку. _________________________

 

д) Па рацэ – на лёдзе – бегла: коўзалася знаць па следзе. _________________

 

е) Іх было чацвёра, і ішлі яны адзін за адным. Пярэдні быў сівы і ў чорныя латы. Вялікі і прыгожы, ён дыбаў, задзёршы галаву. Рогі ў яго ляжалі аж на спіне, як загнуты абруч на вялікі кошык. __________

 

ё) Цінькаюць, пырхаюць з сучка на сучок, на ляту ловяць пыл і кавалачкі кары. _________________

 

ж) Яны дзяўбуць сасновыя шышкі: на моху, на грыбах рудзяках панацярушанага сасновага насення. _______________________________

з) Сядзе на верасовую галінку, калышацца, пасля нахіне аж да самай зямлі, абдыме ножкамі, перагнецца ўся, адтапырыць крыльцы і лезе з галоўкай у маленькую кветачку. _____________________

 

і) Браў бурак з рукі вялікімі адтапыранымі губамі і жвакаў, не адкрываючы рот. Галава ў яго была зусім малая, вочы – сівыя, мутныя, поўсць блішчала, гладкая-гладкая, бы яе прычасаў хто. ___________

 

6.Пра што ідзе размова?

а) Пастарэлі ўжо, пабялелі, пачалі сохнуць _____________________________

 

б) Маладыя, бурыя, цвёрдзенькія і круглыя – як хто высеяў у адну ноч ______________________

 

в) Маладыя абляпілі пні. Іх несамнога: не іхняя яшчэ пара _________________________

 

г) Маладзенькія на тоўстым карані і тоўсценькай галоўкай, – зусім як напарстак на пальцы ________

 

д) Яны і самі вунь аж на двор залезлі. Ля ганка і ля студні пясок рыюць – так растуць _____________

 

е) На іх кропелькі вады – ад расы. Кіслыя, і ад іх не хочацца піць, як ад чарніц ___________________

 

ё) У Бярэзаўцы ён высокі, дастае Ірцы аж па пахі. Пачырванеў спадыспаду ад зямлі – асыпаецца. І пахне-пахне _______________________________

 

ж) Яшчэ толькі пачалі ружавець. Па іх пойдзе з маці, калі ўжо асыплецца бярэзнік, і пойдзе на ўвесь дзень аж туды, дзе Старыя Вольхі, узяўшы мех. ________________________

 

7.Назавіце мясцовасць, згаданую ў творы:

а) Тут самае высокае месца. Стаіш, як узлезшы на хату, на страху. Недзе ўнізе жнуць жанчыны ў белых хустачках і зносяць у кучкі снапы. ______________________________________

 

б) Кіламетра паўтара ад вёскі, ля ракі Бярэзаўкі, што цячэ лугам і ўпадае за Ліпнікамі ў Вілію; У вайну немцы спалілі іхнюю хату, астаўся толькі хлеў, які быў недакончаны – без страхі – і не ўзяўся гарэць __________________________________________

в) У Бярэзаўцы пачынаецца пушча. Тут яны жылі да вайны, Ірка помніць, калі пераехалі ў вёску ______________________________________________

г) Бацька казаў, што яны пайшлі Віліёй далёка, дзе не было гэтулькі партызанскіх лагераў і блакад ________________________________________________

д) Ірка праз акно бачыць увесь луг __________________, ля якіх рака паварочвае да Віліі, там яна глыбокая, і ў ёй – рабыя шчупакі.

 

8.Якія рысы характару Іркі ілюструюць цытаты:

а) Ёй здалося, што яны спыніліся і чакаюць яе; яна тады забывалася, што цяжка дыхаць, бегучы, што баляць у каленях ногі, што трэба было адшпіліць ля шыі гузік – ён вунь як душыць, і бегла, бегла ____________________________________________________

б) Ірка ніяк не магла даўмецца, пра што яны гаварылі: думала ўсё, чаму не прыйшлі алені. І калі Язэп, панюхаўшы відэлец, сказаў: “Лясное лесам і пахне”, – яна папыталася ціха, як сама ў сябе: “Дзе ўзялі?” ___________________________________________________

в) Пасля ўрокаў Ірка карміла парася, хадзіла глядзець, ці цэлы стажок, бо бацька асачыў, што знізу аб’елі, відаць, алені ____________________________________________

г) Тады яна дастала з кішэні акрайчык купленага ў магазіне хлеба і падала рагатаму ______________

 

д) Раніцай не хацелі пускаць яе ў школу – мяцеліца. Ірка дастала з гары самаробныя лыжы. Іх зрабіў у вёсцы тата; яна на іх бегла лепш за ўсіх. Школа ў вёсцы недалёка; а хіба Ірка пабаіцца мяцеліцы? _________________________________________________________

е) У баразне слупок з надпісам “КВ.29 ПОС.СОС.ПЛ.2,40 г.194.. г.”. Ірка помніць, што такія слупкі рабіў і падпісваў яе тата, калі жылі яшчэ ў вёсцы.______________________________________________ 

 

 

№ урока

 Тэма ўрока

Заданні

1

Пімен Панчанка. “Сармацкае кадзіла”

Старонка 228 – 230, падрыхтаваць выразнае чытанне верша Пімена Панчанкі “Сармацкае кадзіла”. Адказаць пісьмова на пытанне “У чым праяўляецца любоў чалавека да прыроды, да роднай зямлі” (у сшытак па літаратуры). Адказ павінен быць разгорнуты (0,5 – 1 старонка)

2

Іван Пташнікаў. “Алені”

Старонка 230 – 250, прачытаць твор, абазначыць алоўкам эпізоды, важныя для характарыстыкі галоўнай гераіні твора – дзяўчынкі Іркі (багаты ўнутраны свет, любоў да прыроды, надзвычайную назіральнасць і ўражлівасць)

свернуть

Русский язык

20.05.02020 Тема: Вопросительные и относительные местоимения Материал для анализа и изучения: &72, упр.501

Материал для закрепления: упр.502,505,506

Д/З. упр.503

19.05.02020 Тема: Притяжательные и указательные местоимения

Материал для анализа и изучения: &71

Материал для закрепления: упр.490 – 495, 498

Д/З. упр.499

15.05.2020  Тема: Определительные местоимения

Материал для анализа и изучения: &70 – 71,76, упр.485

Материал для закрепления:

упр.486,487, 489

Д/З упр.488

12.05.02020 Тема: Обозначение дробных чисел. Обобщение изученного об имени числительном

Материал для повторения: &61,62

Материал для анализа и изучения: &67, упр.464

Материал для закрепления:

упр.465,466, 467,468

Д/З. упр.469

08.05.02020 Тема: Порядковые числительные

Материал для повторения: &61,62

Материал для анализа и изучения: &66, упр.453

Материал для закрепления:

упр.454,457, 460,463

Д/З. упр.461

06.05.02020 Тема: Cобирательные числительные

Материал для повторения: &61,62

Материал для анализа и изучения: &65

Материал для закрепления:

упр.447 - 450, 452

Д/З. упр.451

05.05.02020 Тема: Количественные числительные. Склонение имен числительных

Материал для повторения: &61,62

Материал для анализа и изучения: &64, упр.405

Материал для закрепления:

упр.438,439, 441,443

Д/З. упр.446

01.04.2020  Тема: Разряды числительных по составу и их правописание. Морфологический разбор имени числительного

Материал для анализа и изучения: &63, 68, упр.431, 432 (таблица)

Материал для закрепления:

упр.433,435, 427 (у), 434

Д/З упр.436 (списать первый абзац, сделать морфологический разбор числительных)

29.04.2020  Тема: Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению

Материал для анализа и изучения: &61- 62, упр.423, 424

Материал для закрепления:

упр.425,426, 427 (у), 428

Д/З упр.429

22.04.2020

Тема: Суффиксы –к- и –ск- в именах прилагательных

Материал для анализа и изучения: &59, упр.410, таблица на стр.202

Материал для закрепления:

упр.411-412

Материал для повторения: правописание о-е после шипящих в окончаниях и суффиксах имен существительных и прилагательных

упр.414-415

Упражнения для контроля:упр.416

Д/З. упр.413

21.04.2020

Тема: н и нн в суффиксах имен прилагательных

Материал для повторения: &53

Материал для анализа и изучения: &58, упр.405

Материал для закрепления:

упр.406,408, 409

Д/З. упр.407

 

свернуть

Русская литература

19.05.2020  Тема: В. О. Богомолов. « Повесть «Иван». Вопросы и задания:

Д/З. Выполнить зад. 1 (с. 182)

12.05.2020  Тема: М. Горький. Повесть «Детство». Способы создания образов героев повести.

Вопросы и задания:

 1. Как раскрываются образы взрослых и детей?
 2. Охарактеризуйте отношения между взрослыми и детьми.

Д/З. Написать план характеристики бабушки

08.05.2020  Тема: М. Горький. Повесть «Детство». Автобиографическая основа повести

Д/З. Прочитать 1 – 4 главы повести, рассказать историю Цыганка

05.05.2020  Тема: Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Главы «Наталья Савишна», «Ивины»

Вопросы и задания:

 1. Как раскрываются образы взрослых и детей?
 2. Охарактеризуйте отношения между взрослыми и детьми.
 3. Определите особенности сюжета в повести.

Д/З. Прочитать статью на стр. 75 – 76, отв. на вопр.1 (стр.76)

01.04.2020  Тема: Л. Н. Толстой. Повесть «Детство». Глава «Учитель Карл Иванович»

Ответить на вопросы: 1.Каким показан Карл Иванович? Опишите его.

 1. Как к нему относятся в доме Николеньки?
 2. Какие чувства у вас вызывает Карл Иванович?

Д/З. Прочить главы «Приготовления к охоте», «Охота»

___________________________________________________________

Тема: Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Вакула – главный герой повести

Вопросы и задания для характеристики образа Вакулы:

 1. Какие качества характера раскрываются в образе Вакулы в противоборстве с бесом?
 2. Как автор раскрывает превосходство человека над нечистой силой?
 3. Определите отношение автора к своему герою.

Д/З. Охарактеризовать внешний облик, особенности речи, поступки героев.

свернуть

Белорусский язык

Беларуская мова, 6 клас (01.05 – 30.05)

Урок 1

Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў па значэнні

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 335, 337, 339 (вусна), 336, 338, 340 (пісьмова)

 

Урок 2

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 345, 346, 347, 348, 350, 352 (вусна), 349, 351,353 (пісьмова)

 

Урок 3

Зваротны займеннік сябе

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 354, 355,356 (пісьмова)

 

Урок 4

Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 358, 361 (вусна), 357, 359,360, 362 (пісьмова)

 

Урок 5

Указальныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 363, 365, 367 (вусна), 364, 366 (пісьмова)

 

Урок 6

Азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 368, 370, 372, 375 (вусна), 369, 371, 373, 374, 376, 377, 378 (пісьмова)

 

Урок 7

Пытальныя і адносныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 379, 380, 382 (вусна), 381, 383, 384 (пісьмова)

 

Урок 8

Няпэўныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 386 (вусна), 385, 387, 388, 389 (пісьмова)

 

Урок 9

Адмоўныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

Заданні: §53, выканаць практыкаванні 392, 393, 395 (вусна), 390, 391, 394, 396 (пісьмова)

 

Урок 10

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік як часціна мовы”

Заданні: выканаць пісьмова тэматычную праверачную работу (с. 224 – 225) варыянт 1

 

Урок 11

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

Заданні: выканаць практыкаванні 513, 514, 515, 517, 520 (вусна), 516, ,518, 519, 521, 522, 523 (пісьмова)

 

 

 

 

 

Беларуская мова, 6 клас (25.04 – 30.04)

Урок 1

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў

Заданні: §48, выканаць практыкаванні 315, 316, 321 (вусна), 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324 (пісьмова)

 

Урок 2

Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў

Заданні: §49, выканаць практыкаванні 326, 328 (вусна), 327, 329,330, 331,333 (пісьмова)

 

Урок 3

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

Заданні: выканаць пісьмова тэматычную праверачную работу (варыянт 1) с. 188 – 189

Выканаць наступны тэст у сшытак (запісаць толькі варыянты адказаў)

Лічэбнік (тэставая работа ў 6 класе) І варыянт

 

1.Адзначце лічэбнікі: а) чацвёрты; б) адна другая; в) сотня; г) тысяча; д) нямнога.

2.Вызначце від лічэбнікаў паводле складу: а) тры ___________; б) пяцьдзясят ____________________; в) шэсць сёмых ___________________; г) васямнаццаць ______________; д) дзевяноста ______________

3.Адзначце лічэбнікі, у якіх на канцы пішацца мяккі знак: а) 900; б) 7; в) 20; г) 6; д) 15.

4.Адзначце склонавыя формы лічэбнікаў, запісаныя памылкова: а) Н.шэсцьсот; б) Р.шасцісот; в) Д.шасцісот; г) В.шэсцьсот; д) Т.шасцістамі; е) М.(аб) шасцістах.

5.Адзначце спалучэнні, у якіх правільна дапасаваны лічэбнікі да назоўнікаў: а) пяцёра парсючкоў; б) трое жанчын; в) у класе іх было сямёра; г) восем гусей; д) чацвёра нажніц.

6.Адзначце правільна напісаныя парадкавыя лічэбнікі: а) трынацаты; б) сямнаццаты; в) восьмы; г) чатырохсоты; д) сямідзясяты.

7.Адзначце склонавыя формы, у якіх назоўнік пры лічэбніку ўжыты памылкова: а) Н.паўтара метра; б) Р.паўтара метра; в) Д.паўтара метра; г) В.паўтара метра; д) Т.паўтара метрамі; е) М.(аб) паўтара метрам.

8.Адзначце лічэбнікі, якія ў форме творнага склону запісаны правільна: а) пяццю; б) сяммю; в) трыццаццю; г) васямнаццаццю; д) адзінацаццю.

9.Адзначце склонавыя формы лічэбніка, запісаныя памылкова: а) Н.сорак; б) Р.сорак; в) Д.сорак; г) В.сорак; д) Т.сарака; М.(аб) сарака.

10.Адзначце лічэбнікі, якія маюць форму роду: а) дзесяць чацвёртых; б) абодва; в) мільён; г) адзін; д) трыста пяцьдзясят пяты.

11.Адзначце лічэбнікі з націскам на першым складзе: а) трое; б) пяцярым; в) васямнаццаты; г) дваіх; д) семдзесят.

12.Адзначце дробавыя лічэбнікі: а) пяцёра; б) паўтара; в) дзевяць шостых; г) тры і сем дзясятых; д) дванаццаць цэлых і адна другая.

13.Адзначце парадкавыя лічэбнікі: а) дзясяцера; б) восьмы; в) сямімільённы; г) чатыры трэція; д) шасцідзясяты.

14.Адзначце лічэбнікі, у якіх змяняецца толькі апошняя частка: а) тры адзінаццатыя; б) тысяча чатырыста пяцьдзясят шосты; в) дзвесце дваццаць сёмы; г) чатырохсоттысячны; д) восемсот дзевяць.

15.Адзначце колькасныя лічэбнікі: а) шэсцьдзесят; б) абое; в) пяцёра; г) дваццаць восем; д) дзевятнаццаты.

16.Адзначце лічэбнікі, у якіх на месцы пропуску пішацца ь: а) шэсц_сот; б) вас_мюстамі; в) дзевяц_сот; г) сям_наццаць; д) сем_дзесят.

17.Адзначце лічэбнікі, якія пішуцца ў два словы: а) 300; б) 302; в) 324; г) 703; д) 1000.

18.Адзначце лічэбнікі, якія пішуцца разам: а) (шэсць)сот; б) (пяць)тысяч; в) (трох)мільённы; г) (пяці)соты; д) (шасці)дзясяты.

19.Які колькасны лічэбнік змяняецца па родах, ліках і склонах: а) адзін; б) два; в) тры; г) чатыры; д) пяць.

20.Якія лічэбнікі змяняюцца як назоўнікі і маюць род і лік: а) нуль; б) адзін; в) тысяча; г) мільён; д) мільярд.

21.Якія лічэбнікі ў творным склоне маюць на канцы –ма: а) адзін; б) два; в) тры; г) чатыры; д) пяць.

22.Які лічэбнік змяняецца як назоўнік першага скланення: а) восем; б) паўтара; в) дзвесце; г) тысяча; д) мільён.

23.Адзначце назоўнікі, якія могуць спалучацца са зборнымі лічэбнікамі двое, трое і інш.: а) касец; б) ягня; в) дуб; г) конь; д) вілы.

24.Адзначце сказы, у якіх словазлучэнні назоўнік+ лічэбнік выступаюць у ролі дзейнікаў: а) Мяцеліца не сціхала на працягу трох сутак; б) На абедзвюх старонках часопіса прыведзены цікавы ілюстрацыйны матэрыял; в) Неабходна тэрмінова даставіць пяцідзесяці трох пасажыраў да месца прызначэння; г) У горадзе адкрыліся трыццаць два дзіцячыя садкі; д) У гняздзе на старой ліпе вывеліся чатыры бусляняты.

 

20.04.2020

№ урока

 Тэма ўрока

Заданні

1

Пімен Панчанка. “Сармацкае кадзіла”

Старонка 228 – 230, падрыхтаваць выразнае чытанне верша Пімена Панчанкі “Сармацкае кадзіла”. Адказаць пісьмова на пытанне “У чым праяўляецца любоў чалавека да прыроды, да роднай зямлі” (у сшытак па літаратуры). Адказ павінен быць разгорнуты (0,5 – 1 старонка)

2

Іван Пташнікаў. “Алені”

Старонка 230 – 250, прачытаць твор, абазначыць алоўкам эпізоды, важныя для характарыстыкі галоўнай гераіні твора – дзяўчынкі Іркі (багаты ўнутраны свет, любоў да прыроды, надзвычайную назіральнасць і ўражлівасць)

 

_________________________________________________________________

Тэма урока

Заданні

1

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў тысяча, мільён, мільярд

§46 (старонка 169 – 171), выканаць практыкаванні 297, 299 (вусна), 298, 300 (пісьмова), праскланяць пісьмова лічэбнікі 400, 600, 60 70

2

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

§46 (старонка 171 – 175), выканаць практыкаванні 301, 303, 304,305 (пісьмова), праскланяць пісьмова лічэбнікі 64, 528, 87, 749

3

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

§47 (старонка 175 – 178), выканаць практыкаванні 308, 311 (вусна), 309, 310, 313, 314 (пісьмова)

Выканаць пісьмова

Праверачная работа па тэме “Лічэбнік”

Заданне1. Пазнай лічэбнік па прыкметах

1.​ Я абазначаю невялікі лік. Вельмі люблю пераходзіць у назоўнік.

Калі я пераходжу ў назоўнік, тады мяне ўсе ў класе баяцца, нават выдатнікі.

Адгадайце! _____

2.​ Я абазначаю немалы лік. Складаюся з двух слоў.

У творным склоне ў мяне ажно тры падваенні зычных літар. Назавіце мяне _______

3.​ Пры скланенні я маю толькі дзве формы: канчаткі ў мяне або літара “о”, або літара “а”.

Ну, пазнайце мяне! _____________________________________

4.​ Абазначаем мы лікі невялікія, у рускай мове на канцы ў нашых назвах

пішацца мяккі знак, а ў беларускай – не пішацца. Назавіце нас. _____________

Заданне 2.  Падкрэсліце правільныя адказы

1)​ Падкрэсліце зборныя лічэбнікі – пяць кніг, адна трэцяя сада, двое акуляраў

2)​ Укажыце колькасныя лічэбнікі – дваццатае стагоддзе, тры сталы, першага верасня

3)​ Укажыце правільную форму лічэбніка сто сорак сёмы ў давальным склоне – ста

сарака сямі, сто сорак сёмы, сто сорак сёмаму, сто сорак сёмым.

4)​ Знайдзіце чацвёрты лішні – два, сто, сорак, дваццаць пяць

5)​ Дапішыце . Колькасныя лічэбнікі абазначаюць…

6)​ Знайдзіце памылку.

У мяне чатыры дзяцей.

Сямёра байцоў справіліся з заданнем.

7)​  Знайдзіце лічэбнік з наступнымі граматычнымі прыметамі - састаўны,

жаночы род, родны склон: сотай, тысячная, дванаццаты, сто пятай

8)​ Дапішыце канчатак назоўніка – трыццаць чатыры вучн…. 

9)​ Запішыце лічэбнік «дзве» ў форме творнага склону – …..

Заданне 3. Запішыце лічэбнікі словамі ў адпаведным склоне

Н. 64, 56, 37

___________________________________________________

Р. 20, 300, 40________________________________________

Д. 404, 587, 732

______________________________________________

В. 7, 4, 8

Т. 326, 628, 435

____________________________________________

М. 50, 60, 90

_______________________________________

Заданне 4. Адзначце правільна напісаныя лічэбнікі: 

 1. двумастамі;  
 2. шасцюдзесяццюпяцю;
 3. васмідзесяці; 
 4. пяцюдзесяццю
 5. семьдзясят

Заданне 5. Выпраўце памылкі, дапушчаныя ў словазлучэннях

А) два вялікіх дуба

Б) тры стройныя сасны

В) пяць духмяных кветак

Г) чатыры маладых бярозы

Заданне 6. Адзначце сказы, у якіх словазлучэнні 

назоўнік+лічэбнік выступаюць у ролі дзейнікаў:

а) Мяцеліца не сціхала на працягу трох сутак;

б) На абедзвюх старонках часопіса прыведзены цікавы ілюстрацыйны матэрыял;

в) Пяцьдзесят тры пасажыры павінны быць дастаўлены да месца прызначэння;

г) У горадзе адкрыліся трыццаць два дзіцячыя садкі;

д) У гняздзе на старой ліпе вывеліся чатыры бусляняты.

Заданне 7. Запішыце лічэбнікі словамі.

Вызначце склон лічэбнікаў і іх сінтаксічную функцыю

Малы стракаты дзяцел з'яўляецца рэкардсменам па мініяцюрнасці

сярод усяго свайго атраду, які ўключае 210 відаў: важыць ён 20 грамаў,

у той час як звычайныя вераб'і — па 25—30 грамаў. Акрамя таго,

дзяцел з'яўляецца рэкардсменам па даўжыні языка,

які у яго ў 4—5 разоў даўжэйшы за дзюбу, хаця і дзюба складае

каля 10 працэнтаў даўжыні цела. Сваёй дзюбай дзяцел за 1

гадзіну наносіць да 160 удараў па шышцы ці дрэве, а ўсяго за

8-гадзінны зімовы дзень да 37 000 удараў.

свернуть

Английский язык

Информация об учебном материале, который подлежит изучению в IV четверти           

     2019 / 2020 учебного года

по английскому языку  класс: 6

Учебная неделя

Количество часов

Тема учебного занятия

Домашнее задание

20.04 – 26.04

3

1. Книги и фильмы. В мире кино.

 

2. Приглашение в кино.

 

3. Чтение книг. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины.

1. Упр.4ab, с.186 (письменно).

2. Упр.5а, с.189 (выучить диалог).

3. Упр.5b, с.192 (письменно).

27.04 – 03.05

2

1. Моя любимая книга. Любимый литературный персонаж. Образование вопросов, типы вопросов.

2. Любимое занятие. Вопросительные местоимения.

1. Правило (с.261 - 263), упр.4а, 5, с.194 -195 (письменно).

2. Упр.2с, с.197 (письменно).

04.05 – 10.05

3

1. Знатоки кино. Лучший знаток кино. Виды вопросов.

2. Викторина.

 

3. Поход в кино. Мой любимый фильм.

1. Упр.4, с.202 (письменно).

2. Упр.3а, с.203 – 204 (письменно).

3. Упр.2а, с.205 (письменно).

11.05 – 17.05

3

1. Любимые занятия. Мои предпочтения. Структура like / dislike + ing forms. Too, either.

2. Предпочтения моего друга. Словообразование: суффиксы имён прилагательных.

3. Виды деятельности.

1. Упр.4а, с.206 (письменно).

 

2. Упр.6а, с.207 (письменно).

 

3. Упр.4, с.213 (письменно).

18.05 – 24.05

3

1. Время для любимых занятий. Наречия so, such.

2. Хобби зарубежного друга.

 

 

3. Любимые игры.

1. Упр.3а, с.215 (письменно).

2. Упр.5,6, с.219 (устно ответить на вопросы).

3. Упр.3а, с.221 (письменно).

25.05 – 31.05

3

1. Любимые виды спорта. Популярные виды спорта в Беларуси.

 

2. Праздник для всех. Мой любимый праздник.

3. До свидания, школа! The Past Simple, the Present Perfect (повторение).

1. Упр.3 ab, с.227 – 228 (устно ответить на вопросы).

2. Упр.1а, с.233 (письменно).

 

 

 

 

 

6 класс

Тема

Содержание

Д/З

1.

Unit 7

Lesson 8

Live and learn

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-eton-college.html

                Просмотреть презентацию, перевести

Упр.5, стр. 179 – в словарь, перевод

Упр.3, стр. 179 - Письменно в раб.тетрадь

2.

Unit 7

Lesson 9

Lunch break

Упр.1, 3а, стр. 180

Упр.4, стр. 181

                Упр 5, стр. 182 – Наизусть

3.

Unit 7

Lesson 19

Lunch break

Упр. 6. Стр. 182- 183 – Читать переводить

Work book:

1.             Упр. 2, стр.53

2.            Упр. 1-2а,b, стр. 54-55

4.

Unit 8

Lesson 1

Film,film, film

Active vocabulary –стр.184,  в словарь и выучить

Упр 1-3, стр. 184-185

Упр. 4а, стр.186 письменно в тетрадь

Woorkbook –

Упр1-3, стр. 57-58

5.

Unit 8

Lesson 2

Film Fans

Active vocabulary –стр.187, в словарь и выучить,

упр.2, стр 187

упр.3 , стр. 188

упр.4 а,b, стр.189 - прослушать

Упр. 5а, стр.198 письменно в тетрадь

Woorkbook –

Упр1-3, стр. 59-60

 

6.

Unit 8

Lesson 3

 

Books, books everywhere

Active vocabulary –стр.190, в словарь и выучить

Упр. 3, стр. 190,

Упр. 4 , стр. 191 – Прослушать и выполнить

Упр. 5а, стр.192 письменно в тетрадь

Woorkbook –

Упр1, стр. 60

свернуть

Математика

21.05. 2020

Тема: Повторение. Масштаб.

 1. Выполнить упр. №154 стр. 118, № 169 стр. 127.
 2. Повторить § 6 гл.2.
 3. Выполнить упр. №231, 231 стр.138.

. Дом. задание стр. 140 № 248.

18.05. - 20.05. 2020

Тема: Повторение. Пропорция.

 1. Повторить § 3,4,5 гл. 2.

2.Выполнить упражнения

а) устно стр. 109 №113, 115.

б) письменно № 118, 126(а, б), 128(а, б), 129(а, б).

 1. Домашнее задание стр. 119 № 156.

11.05. -15.05. 2020

Тема: Повторение. Десятичные дроби.

 1. Повторить гл. 1 § 2, 4, 5, 6, 7, 8,10.
 2. Выполнить упражнения №274, 275 стр. 56;

                                                   № 371, 373 стр. 72;

                                                   № 404, 405 стр. 80;

08.05. 2020

Тема: Симметрия относительно прямой.

 1. Проработать § 5 гл. 6.
 2. Выполнить упр. № 99, 100, 101.
 3. Дом. задание гл. 6 § 5 № 106,109.

 

07.05. 2020

Тема: Симметрия относительно точки.

 1. Выучить алгоритм построения точки симметричной данной. § 4 гл. 6.
 2. Выполнить упр. № 90, 91, 92.
 3. Дом. задание гл. 6 § 4 № 95,97.

 

06.05.2020

Тема: Симметрия относительно точки.

 1. Проработать § 4 гл. 6.
 2. Выполнить упр. № 80, 82.
 3. Дом. задание гл. 6 § 4 № 96,98.

05.05.2020  

Тема: Построение треугольника по трем сторонам. Построение угла, равного данному.

 1. Повторить решение задачи 1, 2 на стр. 152.

2.Выполнить упр. №260,261.

 1. Дом. задание гл. 5 § 28 №259.

04.05. 2020 Тема: Виды треугольников.

 1. Выполнить упр. № 52, 53,58 -62.
 2. Дом. задание гл. 6 § 3 № 78, 79.

 

25.04. 2020

 Тема: Окружность. Круг. Формулы длины окружности и площади круга.

 1. Выполнить упр. № 13,15 стр. 280, №35 стр. 283.
 2. Дом. задание гл. 6 § 2 № 41(1-й абзац).

24.04. 2020

 Тема: Окружность. Круг. Формулы длины окружности и площади круга.

1.Ррассмотреть теоретический материал на стр. 278 - 279.

 1. Выполнить упр. № 10,11,12 стр. 280.
 2. Дом. задание гл. 6 § 2 № 39, 40.

  23.04.2020

Тема: Наглядные представления тел в пространстве, примеры разверток.

 1. Выполнить упр. №3 стр. 276; №57, 64, 65 стр. 270.

2.Домашнее задание гл. 6 § 1 №72, 74стр. 271.

   22.04. 2020

Тема: Наглядные представления тел в пространстве, примеры разверток.

1.Ррассмотреть теоретический материал на стр. 274 -   275.

 1. Выполнить упр. №2,5 стр. 276.

3.Домашнее задание гл. 6 § 1 №9, №66(а) стр. 270

20.04. 2020

Тема: Наглядные представления тел в пространстве, примеры разверток.

 1. Рассмотреть теоретический материал на стр. 274 -   275.
 2. Выполнить упр. № 1,4,5 стр. 276.
 3. Упражнения для повторения: № 34(а). стр. 283.

Дом. задание: гл.6 § 1, № 9.

Тема: Окружность. Круг. Формулы длины окружности и площади круга.

 1. Рассмотреть теоретический материал на стр. 278 - 279.
 2. Выполнить упр. №10,11,12 стр. 280.

 

свернуть

Информатика

19.05.2020

Тема «Понятие об электронной почте»

    Изучить новый материал: , § 22

    Составить конспект

    Практические задания:  упр 1 стр 150 задание 1,2

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр  145

Д/з Параграф 22

12.05.2020

Тема «Понятие сети Интернет»

    Изучить новый материал: , § 21

    Составить конспект

    Практические задания:  упр 1 стр 145

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр  145

Д/з Параграф 19, задание упр 5 задание а3

05.05.2020

Тема «Составление программ. Использование подпрограмм»

    Изучить новый материал: , § 20

    Разобрать пример 20.1, 20.3

    Практические задания:  записать программу в тетрадь упр 1 задание на выбор

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр  139

Д/з Параграф 19, задание упр 5 задание а3

21.04.2020

Тема «Изучение и измерение готовых программ»

    Изучить новый материал: , § 19

    Разобрать пример 19.4-19.7

    Практические задания:  записать программу в тетрадь упр 5 задание а2 стр 133

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр  130

Д/з Параграф 19, задание упр 5 задание а3

свернуть

История Беларуси

22.05.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Культура и религия»

Домашнее задание параграф 13,14

20.05.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Развитие городов»

Домашнее задание параграф 12

15.05.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Развитие феодального общества»

Домашнее задание параграф 11

13.05.20

6 класс история Беларуси

Тема «Гражданская война в ВКЛ. Войско ВКЛ и военное дело»

Домашнее задание : параграф 9, 10, письменно в тетради родовод великих князей литовских

Домашнее  задание  отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

06.05.2020

6класс

Тема «Княжение Витовта»

Домашнее задание : параграф 7, задание 8 стр. 70

01.05.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Хозяйственное развитие и культура»

Домашнее задание §5, задания 3,4,6 с.49 письменно

Домашнее  задание  отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

29.04.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Государственный строй ВКЛ»

Домашнее задание: 1) § 4

2) Задания в тетради:

Составить схемы «Органы государственной власти ВКЛ», «Органы местной власти ВКЛ»

Домашнее  задания отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

24.04.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Княжение Ягайло. Кревская уния и ее значение»

Домашнее задание: 1) § 3

2) Продолжить заполнение таблицы (см.выше)

3) Сравнить политику Ольгерда и Ягайло в ВКЛ (план сравнения разработать самостоятельно)

Домашнее  задания отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

22.04.2020

6 класс история Беларуси

Тема «Укрепление великокняжеской власти. Борьба  с крестоносцами»

Домашнее задание : 1) § 2

2) письменно в тетради задания:

А) Продолжить заполнение схемы «РОДОВОД ВКЛ»

Б).Начать заполнение таблицы:

Князь

Время правления

Значение деятельности

Присоединение территорий

Пути присоединения

Миндовг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В)Составьте рассказ о жизни и борьбе Давыда Городенского. 

 _________________________________________

Тема «Укрепление великокняжеской власти. Борьба  с крестоносцами»

 • 2

Задания:

1.Продолжить заполнение схемы «РОДОВОД ВКЛ»

2.Начать заполнение таблицы:

Князь

Время правления

Значение деятельности

Присоединение территорий

Пути присоединения

Миндовг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно. Посмотрите документальный фильм о Давыде Городенском.  "Давыд Городенский" из цикла "Эпоха. События и Люди"    Подумайте, каким человеком был Давыд, что в его жизни вас больше всего удивило. Что сделал этот человек для белорусских земель?

Составьте рассказ о жизни и борьбе Давыда Городенского. 

 1. Проверь свои знания сам. Выполни интерактивные упражнения  (можно выполнить по ссылкам на блоге, можно использовать QR-коды в учебнике) 

Интерактивное упражнение "Княжение Гедимина и Ольгерда"

Интерактивное упражнение  "Давыд Гроденский" (исправьте ошибки в тексте)

 

Тема «Княжение Ягайло. Кревская уния и ее значение»

Фильм "Эпоха великих князей (XIV - XV вв.)

 • 3

Задания :

1.Продолжить заполнение таблицы (см.выше)

2.Сравнить политику Ольгерда и Ягайло в ВКЛ (план сравнения разработать самостоятельно)

Тема «Государственный строй ВКЛ»

 • 4

Задания в тетради:

Составить схемы «Органы государственной власти ВКЛ», «Органы местной власти ВКЛ»

Тема «Хозяйственное развитие и культура»

 • 5, задания 3,6,7 с.49 (письменно)

Презентация-схема к уроку "Хозяйственное развитие и культура"

свернуть

География

20.04.2020

Тема: Питание и режим рек. Влияние поверхностных и подземных вод на рельеф. 

Домашнее задание: § 25. Тетрадь по географии 6кл. А.Н. Витченко, Г.Г. Обух. Задание 31 с.72

http://geo.sch42.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=26111

27.04.2020 - § 26 прочитать, ответить на вопросы. Выполнить практическую работу №5 с. 106-108  в тетради по географии  А.Н. Витченко, Г.Г. Обух и №32-37 (по выбору) с.73-75

04.05.2020 - § 27 прочитать, ответить на вопросы. Выполнить задание №38-46 с. 75 – 80 (по выбору) в тетради по географии  А.Н.Витченко, Г.Г. Обух.  Выполнить задания в контурной карте на с.18-21.

04.05.2020 - § 28 прочитать, ответить на вопросы. Выполнить задание №1-3 с. 81-82(по выбору) в тетради по географии  А.Н.Витченко, Г.Г. Обух.  Выполнить задания в контурной карте на с.22-23.

11.05.2020 - § 29 прочитать, ответить на вопросы. Выполнить задание №4-9 с. 82-85(по выбору) в тетради по географии  А.Н.Витченко, Г.Г. Обух. 

18.05.2020 - § 30 прочитать, ответить на вопросы. Выполнитьпрактическую работу №6 с.109-111 и  задание №10-15 с. 85-88(по выбору) в тетради по географии  А.Н. Витченко, Г.Г. Обух.  

25.05.2020 - Обобщающее повторение. Выполнить задания в контурной карте на с.24-27

свернуть

Искусство

22.04.

Тема. Фотография как вид искусства

 • 27-28, с.109-113, с.114 (вопросы и задания)

Презентации по теме. https://bigslide.ru/mhk/24754-fotografiya-kak-iskusstvo.html

http://filolog.baranovichi.edu.by/

свернуть

Биология

21.04.2020

Тема

«Пресноводная экосистема – озеро»

Параграф

23

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

5.05.2020

Тема

«Наземная экосистема – лес»

Параграф

24

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Схему ярусов леса перенести в тетерадь

Дополнительные ссылки

https://www.youtube.com/watch?v=lqoQvZfQF8c

 

12.05.2020

Тема

«Сезонные изменения экосистем»

Параграф

25,26

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Дополнительные ссылки

 

 

19.05.2020

Тема

«Человек часть природы»

"Роль человека в природе"

"Охрана живой природы"

Параграф

27-28

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Подготовиться к контрольной работе 

Дополнительные ссылки

 

 

свернуть

Трудовое обучение

23.04.2020

6 класс – тема: «Цветочно-декоративные растения открытого грунта»

Материал для изучения: Электронный учебник, параграф 45.

Задание: ответить (письменно в тетрадях-конспектах) на вопросы в конце параграфа.

Ссылки (дополнительная информация к параграфу):

http://www.spec-kniga.ru/rastenievodstvo/sadovodstvo-i-cvetovodstvo/sadovodstvo-i-cvetovodstvo-osnovnye-cvetochnye-rasteniya-otkrytogo-grunta-i-cvetochnoe-oformlenie.html

https://studfile.net/preview/4385410/page:8/

 

свернуть

Физ.к и зд.

Домашнее задание :равномерный бег 1-2 км (д) и 2-3 км (м); до 07.05

(выполнять 2- 3 раза в неделю)

свернуть
Скопировать